Làm thế nào để làm cho trang web và phương tiện truyền thông xã hội của bạn hiện diện chống đạn thay đổi thuật toán

Trải nghiệm sự suy giảm lưu lượng truy cập Web và phương tiện truyền thông xã hội? Dưới đây, cách khắc phục nó.

Ảnh: Roman Didkivskyi / iStock / Getty Images Plus

Bởi Dakota Shane

Nó xảy ra gần như mỗi năm mà không thất bại: phạm vi tiếp cận hữu cơ trên các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và Google ra mắt với một thuật toán khác